Samodzielna sprzedaż nieruchomości – czy się opłaca?

Samodzielna sprzedaż nieruchomości – czy się opłaca? Odpowiedzi na to pytanie jest kilka. Warto spojrzeć na problem od strony rynku, kupującego, sprzedającego i samego pośrednika, który działa na rynku obrotu nieruchomościami. Profesjonalista nie jest tani. Posiada jednak niezbędną wiedzę, w którą niekoniecznie jest wyposażony kupujący. Warto jednak pamiętać, że jakby nie było, ostateczna decyzja o kupnie nieruchomości należy do kupującego. Pośrednik pełni tylko rolę doradczą.

Co mówi rynek?

Znajomość zagadnień związanych z rynkiem obrotu nieruchomościami ma zasadnicze znaczenie zarówno dla potencjalnego klienta jak i dla biur sprzedaży nieruchomości oraz każdego podmiotu operującego na tym rynku. Dla każdego z nich, z innego punktu widzenia i pod kątem osiągania odmiennych celów, niemniej, bez tej wiedzy poruszanie się na tak specyficznym gruncie jest właściwie niemożliwe, a w każdym razie naraża uczestnika na ogromne ryzyko i duże straty finansowe.

Samodzielna sprzedaż nieruchomości - czy się opłaca?
Samodzielna sprzedaż nieruchomości – czy się opłaca?

Po pierwsze wynikają one z tego, iż zarówno przy zakupie jak i przy sprzedaży nieruchomości, strony operują dużymi kwotami pieniędzy, które pochodzą nie tylko ze środków własnych nabywcy, ale także z kredytów bankowych udzielanych zarówno nabywcy jak i developerowi, bądź sum powierzanych do obrotu inwestycyjnego przez klienta. Rodzi to szczególne ryzyko i odpowiedzialność.

Po drugie, poruszanie się na rynku obrotu nieruchomościami wymaga od każdego uczestnika nie tylko pobieżnej, ale często dogłębnej znajomości zasad jego funkcjonowania, często zawiłych regulacji prawnych i uwarunkowań ekonomicznych, wreszcie – umiejętności manewrowania i omijania licznych pułapek, których nieznajomość może powodować wręcz katastrofalne skutki. Sprzedaż nieruchomości, tak samo jak jej zakup, to zadanie wymagające nie tylko wiedzy, umiejętności i poczucia odpowiedzialności, ale również coraz cenniejszego czasu każdego z uczestników tego procesu.

Co robi kupujący?

Dotarcie do właściwego klienta czy nieruchomości spełniającej oczekiwania kupującego, to uciążliwa i czasochłonna droga przez labirynt ogłoszeń prasowych, internetowych, propozycji indywidualnych, ogłoszeń lokalnych, ogólnokrajowych, przypadkowej lektury banerów, bilbordów i nieustanna selekcja powtarzających się po wielokroć w różnych miejscach tych samych propozycji. To wreszcie czas, tracony na nietrafne oględziny licznych nieruchomości, spowodowane niewłaściwym wyborem zarówno ze strony kupującego, jak i sprzedającego. Nietrafny wybór przy tak skomplikowanym procesie, jakim jest sprzedaż nieruchomości, wiąże się najczęściej z niewłaściwą oceną kondycji finansowej nabywcy, która uniemożliwia realizację transakcji często już na jej finiszu. Może być on również spowodowany niewłaściwą oceną predyspozycji psychicznych klienta, jego chwiejnością w wyborach i zmiennością decyzyjną, które w konsekwencji powodują długotrwałe uwikłanie się w procesy nie prowadzące do podjęcia decyzji ostatecznej i sfinalizowania transakcji.

Polecamy uwadze:

Od strony sprzedawcy

Nietrafny wybór przy zakupie nieruchomości, to między innymi nie dający się usunąć spór o cenę ze sprzedającym, wynikający ze stawiania wciąż nowych roszczeń, zawarcie transakcji z podmiotem nieuprawnionym, nie będącym rzeczywistym właścicielem figurującym w księgach hipotecznych czy też nie sprawdzenie lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego, którego zapisy wypaczają intencje kupującego leżące u podstaw wyboru lokalizacji nieruchomości. Zarówno sprzedaż nieruchomości, jak i jej zakup, związane są ze szczególną odpowiedzialnością za skutki tych transakcji. Niewiedza, nieznajomość prawa czy stanu faktycznego nieruchomości – nie zawsze ujawnionego w księgach wieczystych – nie chronią żadnego z uczestników obrotu na tym rynku od konsekwencji prawnych i skutków faktycznych podejmowanych decyzji. Ze względu na ogromną wartość transakcji, każdy z popełnionych błędów może powodować szkody nieobliczalne, niejednokrotnie na miarę ludzkich tragedii.

Profesjonalny pośrednik – korzyści

Wydaje się zatem, że nabywca indywidualny, nie znający dość dobrze uwarunkowań tego rynku, nie posiadający dostatecznej wiedzy z zakresu prawa i ekonomii oraz nie zapoznany z praktyką obrotu nieruchomościami powinien, pomimo dodatkowych kosztów takich usług, korzystać z pomocy i opieki profesjonalnego doradcy bądź pośrednika, jakim są wyspecjalizowane biura prowadzące sprzedaż nieruchomości. Zaoszczędzony czas w dużej mierze pozwoli zrekompensować poniesione na tę usługę koszty, a gwarancja bezpieczeństwa obrotu, przejrzystość transakcji i pewność należycie sprawdzonych wszystkich jej elementów zawsze stanowić będą wartość dodaną – bezcenną w tak ważnej życiowo transakcji. Sprzedaż nieruchomości z pozycji właściciela cechuje się podobną specyfiką i wymogami, umożliwiając mu przy wsparciu profesjonalistów najszerszy dostęp do rynku obrotu nieruchomościami, orientację i uzyskanie rzetelnej i godziwej ceny sprzedaży, jak również zwalnia go od uciążliwych obowiązków formalnych, związanych z procesem sprzedaży nieruchomości. Dodatkowe koszty tej usługi w postaci prowizji, ustalane są indywidualnie i w różny sposób rozkładane pomiędzy nabywcę a sprzedającego, gwarantując temu ostatniemu rzetelny ekwiwalent za jego czas, uzyskaną cenę i bezpieczeństwo transakcji. Profesjonalny pośrednik obrotu nieruchomościami posiada odpowiednią i co ważne aktualną, ciągle uzupełnianą szkoleniami wiedzę z tego zakresu, dysponuje odpowiednimi narzędziami, doświadczeniem i kontaktami w branży, co zapewnia obu stronom pełny, a niedostępny dla nich wachlarz instrumentów do zrealizowania zakładanych celów.

Sprawdź również: