Odpowiedzialność cywilna przewoźników drogowych

Odpowiedzialność cywilna przewoźników drogowych w transporcie krajowym i międzynarodowym – wykonywanie działalności transportowej polegającej na wykorzystaniu pojazdów mechanicznych oraz przyczep lub naczep do przewozu różnego rodzaju towarów. Ponieważ przewoźnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przewożony towar, należy wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, aby zapewnić ochronę finansową w przypadku uszkodzenia towaru.

Podstawowy zakres polityki OCP

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika należy do kategorii ubezpieczenia transportowego. Chociaż jest to dobrowolne, to praktycznie niemożliwe jest prowadzenie działalności spedycyjnej bez odpowiedniej polisy. z czego to pochodzi? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przewoźnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przewożony towar od momentu odbioru towaru przez odbiorcę do momentu dotarcia towaru do miejsca przeznaczenia. Odpowiedzialność ta obejmuje szkody materialne, w tym utracone, uszkodzone lub utracone towary, a także straty finansowe z powodu opóźnionej dostawy. Jeżeli wypadek nastąpił podczas przewozu z winy przewoźnika, przewoźnik jest obowiązany ponieść szkodę. Aby nie narażać się na ryzyko utraty płynności finansowej, większość firm transportowych decyduje się na wykupienie ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/. Prawidłowo skonstruowana polisa stanowi gwarancję na wypadek straty materialnej lub finansowej i umożliwia poszkodowanemu otrzymanie odszkodowania proporcjonalnego do wartości poniesionej szkody. Obecnie zleceniodawcy korzystający z usług przewoźnika współpracują prawie wyłącznie z podmiotami, które wykupiły polisę OC przewoźnika. Dokument ten jest dla nich gwarancją odszkodowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi spedycyjnej. Wykupienie umowy ubezpieczenia pozwala również na spełnienie wymogów kapitałowych wymaganych do uzyskania licencji transportowej.

Przykład odpowiedzialności przewoźnika

Odpowiedzialność cywilna przewoźników drogowych
Odpowiedzialność cywilna przewoźników drogowych

Zakres odpowiedzialności przewoźników działających na terenie Polski regulują przepisy ustawy o przewozie. Firma realizująca umowę międzynarodową odpowiada za przewożony towar zgodnie z Konwencją o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów. Ale za co dokładnie odpowiada operator? Po pierwsze szkoda spowodowana niewłaściwym zabezpieczeniem przewożonego towaru. Należy podkreślić, że wiąże się to zarówno z zabezpieczeniem mechanicznym (pasy), jak i utrzymaniem odpowiedniej temperatury. Jest to szczególnie ważne przy transporcie żywności. Przewoźnik odpowiada również za odpowiednie zabezpieczenie ładunku podczas postojów. Zalecane są bezpieczne miejsca parkingowe, tj. strzeżone, oświetlone lub pod nadzorem wideo. Do obowiązków przewoźnika należy również przygotowanie ładunku do rozładunku i dostarczenie go upoważnionym pracownikom. Przewoźnicy mogą również zostać pociągnięci do odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów drogowych i godzin pracy. Okazuje się, że jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych z uszkodzonym ładunkiem jest zmęczenie kierowcy.

Dostępne rozszerzenia zakresu ochrony

Koszt zakupu podstawowego rocznego ubezpieczenia OC to zazwyczaj kilkaset złotych. Należy jednak wiedzieć, że najtańsza polisa nie zapewnia kompleksowej ochrony firmie spedycyjnej. Aby to osiągnąć, konieczne jest rozszerzenie zakresu polisy o dodatkowe ryzyka. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą nie tylko w kraju, ale i za granicą powinni zdecydować się na zakup ubezpieczenia o odpowiednim zasięgu geograficznym. Warto podkreślić, że firmy oferujące wyłącznie przewozy międzynarodowe nie muszą wykupywać ubezpieczenia OC na Polskę, nawet jeśli część trasy przecina drogę krajową. Jeśli trasa przebiega przez kraje wysokiego ryzyka, należy zakupić dodatkowy przedłużacz.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego można również rozszerzyć o inne ryzyka. Niniejsza polisa może zapewnić ochronę przed odpowiedzialnością za straty materialne i finansowe z powodu:

   • rozbój lub kradzież,
   • pojemnik jest zgubiony lub uszkodzony,
   • transport żywych zwierząt,
   • przewóz towarów niebezpiecznych,
   • transport towarów łatwo psujących się.

Należy pamiętać, że przy każdorazowym rozszerzeniu ubezpieczenia ubezpieczający zobowiązany jest do opłacania dodatkowych składek. Oznacza to, że koszt zakupu polisy zapewniającej kompleksową ochronę może sięgać tysięcy złotych. Przygotowując wycenę ubezpieczyciele biorą pod uwagę kilka czynników. Najważniejsze z nich to wysokość przychodów z prowadzonej działalności transportowej, liczba i rodzaj wykorzystywanych pojazdów oraz wysokość i wartość odszkodowań wypłaconych w latach ubiegłych. Prawidłowo skonstruowana polisa OC przewoźnika https://szp.edu.pl/oc-przewoznika-drogowego/ to produkt szyty na miarę, który precyzyjnie odpowiada potrzebom i oczekiwaniom klienta.