Czym jest geologia górnicza?

Geologia górnicza to kierunek studiów licencjackich i magisterskich, a także studiów podyplomowych. Skierowany do osób, które pragną związać swoją ścieżkę zawodową z przemysłem górniczym- podziemnym, jak i odkrywkowym lub chcą poszerzyć swoją obecną wiedzę w tym zakresie. 

Geologia górnicza – zakres wiedzy na poziomie studiów I stopnia (inżynierskich)

Absolwent posiada obszerną wiedzę w zakresie budowy litosfery ziemskiej oraz oddziałujących na nią procesów i związanych z tym konsekwencji. Posiada również wiedzę na temat budowy geologicznej Polski oraz metody jej rozpoznawania http://geomain.pl/projekt-zagospodarowania-zloza/. Zna genezę oraz budowę złóż występujących na terenie Polski i świata, a także potrafi ocenić prawidłowy sposób gospodarowania nimi. Poza teoretycznymi informacjami studia przygotowują również do praktycznej strony zawodu, między innymi kształcąc w kierunku metod badań mineralogicznych i petrograficznych. Ważną sferę stanowią również zagadnienia dotyczące wód powierzchniowych i podziemnych oraz związanych z nimi zagrożeń. W ramach kierunku student poznaje również zasady prawa geologicznego i górniczego. Głównym celem kształcenia jest natomiast przekazanie wiedzy w zakresie: rozpoznawania budowy geologicznej, szczególnie rozpoznawania złóż oraz prawidłowe gospodarowanie nimi. Nadrzędną cechą jest również umiejętność rozpoznawania warunków wodnych w górotworze, a także zagrożeń naturalnych charakterystycznych dla eksploatacji złóż. W dalszej kolejności absolwenci zyskują wiedzę w zakresie warunków geologiczno-inżynierskich i górniczo-inżynierskich niezbędnych podczas prac budowlanych oraz rekultywacji zniszczonych przez przemysł. Posiada wiedza daje warunki do zatrudnienia w przedsiębiorstwach: wydobywczych i przeróbczych, geologicznych i wiertniczych oraz organach samorządowych.

Geologia górnicza- zakres wiedzy na poziomie studiów II stopnia (magisterskich) 

Absolwent studiów II stopnia (magisterskich) posiada pogłębioną wiedzę w obszarze budowy litosfery ziemskiej, szczególnie w zakresie znajdujących się w niej złóż. Potrafi prowadzić samodzielne badania dotyczące budowy geologicznej, zwłaszcza związane z rozpoznaniem złóż kopalnych, a także poziomu i jakości wód podziemnych czy innych warunków hydrogeologicznych. W zakresie badań student zdobywa również umiejętność badania minerałów, skał i odpadów przemysłowych, a także przewidywać powstawanie minerałów technogennych i dostosować warunki ich wytwarzania. W zakresie odpadów potrafi również zająć się ich utylizacją, by ograniczyć szkody dla środowiska naturalnego. Dysponuje również wiedzą w zakresie prawa środowiskowego. Szczególny nacisk w procesie edukacji spoczywa na znajomości i dokumentowaniu budowy geologicznej, ze szczególnym naciskiem na złoża kopalin stałych, a także prowadzenie optymalnej gospodarki złożami. Studenci poznają zasady dotyczące gospodarowania wodami podziemnymi, a także weryfikacji przydatności i jakości surowców mineralnych przeznaczonych dla nowoczesnych technologii. W związku z tak szeroką wiedzą, która pogłębiona jest w stosunku do studiów I stopnia (inżynierskich), absolwent zyskuje możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach przewidzianych dla wcześniejszego etapu kształcenia, a także ośrodkach naukowo-badawczych skupiających się wokół problematyki geologicznej i ekologicznej, a także organach samorządowych i państwowej służbie geologicznej, ekologicznej czy hydrogeologicznej.

Geologia górnicza jako studia podyplomowe

Geologia górnicza to kierunek studiów podyplomowych, który dedykowany jest absolwentom studiów inżynierskich i magisterskich dotyczących nauk o Ziemi. To również kierunek przeznaczony dla osób pracujących w organach administracji geologicznej, dokumentujących złoża kopalin stałych, ale również górników zatrudnionych w kopalniach odkrywkowych i otworowych, w przedsiębiorstwach geologicznych czy w geologicznej obsłudze kopalń http://geomain.pl/plan-ruchu-zakladu-gorniczego/. Studia przygotowują do podjęcia pracy w tych obszarach zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. Szczególnie ważna jest tematyka optymalizacji dokumentowania geologicznego złóż, w tym optymalizacji metodyki szacowania zasobów, racjonalizacji opróbowania, użycia nowoczesnych metod statystycznych i geostatystycznych w sprawdzaniu złóż, uzupełniania geofizycznego prac dokumentacyjnych. Studenci zyskują nie tylko wiedzę w obszarze złóż, ale również specyfiki prawa geologicznego i górniczego oraz innych praw z nimi związanych, szczególnie tych odnoszących się do procedur koncesyjnych i zależności środowiskowych w czasie eksploatacji. Program studiów pozwala również poszerzyć wiedzę konieczną do uzyskania uprawnień do wykonywania, dozorowania i rozporządzania pracami geologicznymi oraz uprawnienia geologa górniczego. Geologia górnicza to obszerny zakres wiedzy, który podczas studiów przekazywany jest podczas zajęć teoretycznych (wykładów i ćwiczeń), a także zajęć laboratoryjnych. W ten sposób studenci zyskują gruntowne przygotowanie do zawodu, które pozwala im podejmować prawidłowe decyzje dotyczące eksploatacji złóż czy planowania działań wydobywczych.